Procedury obowiązujące w Przedszkolu

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców/ prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
2. Rodzice zobowiązani są do wypisania z początkiem każdego nowego roku szkolnego oświadczenia o odbiorze dziecka z przedszkola oraz uaktualnia go w razie potrzeby.
3. Rodzic może również powiadomić telefonicznie pracowników przedszkola o zamiarze odebrania dziecka przez inną osobę niż osoba upoważniona, co zostaje odnotowane w specjalnym zeszycie i podpisane przez pracownika przyjmującego informację telefoniczną.
4. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania osoby zgłoszonej do odbioru dziecka, jeśli jej nie zna.
5. Jeśli rodzic, prawny opiekun lub inne osoby dorosłe nie mogą odebrać dziecka z przedszkola, wówczas przy odbiorze dziecka nauczyciel lub wozna winni przestrzegać zasady, aby rodzeństwo, które odbiera przedszkolaka, miało ukończone 13 lat.
6. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzezwym, ze względu na brak możliwości zapewnienia przedszkolakom pełnego bezpieczeństwa.
7. Za bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola(po zakończonych zajęciach dydaktyczno- opiekuńczych i opuszczeniu terenu przedszkola) odpowiadają rodzice/ prawni opiekunowie.
8. Zabrania się rodzicom/ prawnym opiekunom, pod których opieką zostaje dziecko, aby pozwalali na samodzielne przejście dziecka do przedszkola z terenu parkingu, ogrodu przedszkolnego czy szatni.
9. Rodzic winien przyprowadzić dziecko osobiście, bezpośrednio do sali oddziału I (w której schodzą się dzieci od godziny 6.30- 7.30)
10. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali zabaw, dlatego rodzice osobiście powierzają mu dziecko.
11. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00- 13.00, dlatego dzieci należy do przedszkola przyprowadzać najpózniej do godziny 8.00.
12. Rodzic jest zobowiązany przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe.
13. Podczas przyprowadzania dzieci do przedszkola oraz ich odbioru w szatni powinna zostać zagwarantowana dodatkowa opieka woznej lub pomocy nauczyciela.
14. W sytuacji organizowania wycieczek autokarowych, dla dzieci za zgodą rodziców/ prawnych opiekunów dziecka zostaje sporządzona pełna dokumentacja , wynikająca z odrębnych przepisów.
15. Kartę wycieczki zatwierdza dyrektor. Jeżeli organizuje się wyjazdy dłuższe niż jednodniowe, dyrektor obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
16. Obowiązkiem nauczycieli jest bieżące kontrolowanie, czy dziecko jest odbierane z przedszkola przez osobę upoważnioną.
17. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola (czyli po godzinach czasu pracy przedszkola) należy pilnie skontaktować się z rodzicami. Jeżeli kontakt z jakiegoś powodu jest niemożliwy , nauczyciel powiadamia dyrektora, ten zaś podejmuje decyzję, w jaki sposób powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów.
18. W ostateczności dyrektor powiadamia o takim fakcie policję, a rodzice mogą być pociągnięci do odpowiedzialności finansowej ( zapłacenie nauczycielowi wynagrodzenia za nadgodziny)

PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI

1. Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli z rodzicami/ prawnymi opiekunami oraz uwzględnienia ich w działalności wychowawczej przedszkola zawartej w przedszkolnym programie wychowawczym.
2. Kontakty rodziców/ opiekunów z nauczycielami przebiegają według ustalonego i podanego na początku roku szkolnego harmonogramu, uwzględniającego:
- zebrania z rodzicami
- dni otwarte w przedszkolu
3. Rodzice/ opiekunowie mają możliwość kontaktów dodatkowych poza ustalonym harmonogramem w miarę potrzeb wynikających z aktualnych sytuacji, ale powinny odbywać się po uprzednim ustaleniu z nauczycielami terminu i miejsca takiego spotkania.
4. Miejscem kontaktów nauczycieli z rodzicami może być jedynie przedszkole. Nauczyciele przeprowadzają rozmowy z rodzicami tylko w danym pomieszczeniu, a nie na korytarzu.
5. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel organizuje spotkanie indywidualne z rodzicami/ opiekunami prawnymi w uzgodnionym miejscu i terminie, poza ustalonym harmonogramem.
6. Kontakty mogą mieć charakter osobisty, nauczyciele udzielają też telefonicznych informacji o dzieciach.
7. Obecność rodziców/ opiekunów na zebraniach ogólnych potwierdzana jest ich podpisem na liście zbiorczej obecności dla danej grupy.
8. Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami/ opiekunami i udzielania informacji w czasie trwania zajęć.
9. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy przedszkola kierowane są przez rodziców/ opiekunów kolejno do:
- nauczyciela,
- dyrektora przedszkola,
- rady pedagogicznej,
- organu nadzorującego przedszkole.
10. Rodzice/ opiekunowie wspólnie z nauczycielami przestrzegają przyjętą procedurę w trosce o poprawność kontaktów, ich rzetelność i zadowalający poziom współpracy przedszkola z rodzicami.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NAGŁEGO WYPADKU W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W MILICZU

1. W sytuacji nagłego wypadku na terenie przedszkola nauczyciel powinien niezwłocznie zabezpieczyć miejsce wypadku, sprawdzić, czy żaden z wychowanków przedszkola nie ucierpiał.
2. W przypadku poszkodowania dziecka należy udzielić mu pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz wezwać pomoc lekarską. Do czasu przyjazdu lekarza nauczyciel musi być obecny przy poszkodowanym.
3. Jeżeli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z dziećmi, prosi o nadzór nad nimi nauczyciela uczącego w najbliższej sali.
4. Po udzieleniu poszkodowanemu pierwszej pomocy i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia nauczyciel zobowiązany jest o zdarzeniu oraz podjętych czynnościach powiadomić dyrekcję przedszkola, sporządzając także pisemną notatkę ze zdarzenia.
5. O każdym nagłym wypadku dyrektor przedszkola lub nauczyciel, pod opieką którego przebywało dziecko w chwili wypadku, powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych poszkodowanego wychowanka. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć, podając datę i godzinę powiadomienia rodzica/ opiekuna prawnego dziecka o nagłym wypadku.

PROCEDURY OBIEGU INFORMACJI W PRZEDSZKOLU

Podstawa prawna:
1. Statut przedszkola,
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z póz. zm.)
3. Regulamin Rady Pedagogicznej,
4. Regulamin Rady Rodziców,
5. Konwencja o Prawach Dziecka,

Informacje kierowane do rodziców/opiekunów prawnych
1. Informacja na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola,
2. Spotkanie z wychowawcą- przekaz informacji:
- przekazywanie informacji przez wychowawców na zebraniach: na pierwszym zebraniu zapoznanie ze statutem przedszkola, terminarzem spotkań, planem wychowawczym, opłatami (np. ubezpieczenie, fundusz Rady Rodziców)
- kolejne zebrania: informowanie o postępach i problemach dziecka, o wydarzeniach przedszkolnych, decyzjach podejmowanych przez Zarząd Rady Rodziców.

Formy powiadamiania rodziców:
- indywidualne rozmowy z rodzicami (przekazywanie uwag i pochwał)
- rozmowy telefoniczne
- korespondencja listowna (wezwanie, zaproszenie, podziękowanie)

Tablice informacyjne na terenie przedszkola:
Przekaz informacji: dyrektor- nauczyciel
- rady pedagogiczne
- tablica ogłoszeń w pokoju nauczycielskim
- hospitacje
- rozmowy indywidualne- konsultacje

Przekaz informacji: nauczyciel- nauczyciel
- korespondencja służbowa
- konsultacje indywidualne
- prace w zespołach
rady pedagogiczne oraz szkolenia
- tablica informacyjna w pokoju nauczycielskim

Przekaz informacji rodzic- nauczyciel
- spotkanie indywidualne
- zebrania
- kontakt telefoniczny
- korespondencja służbowa
- wizyty domowe

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania skarg i wniosków

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z póz. zm)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46)

Rozdział 1
Zasady ogólne

1. W Przedszkolu Samorządowym w Miliczu wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:
• Dyrektora przedszkola- w dniach i godzinach przyjęć interesantów,
• Nauczycieli w terminach zgodnych z harmonogramem zebrań

2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
- pisemnie
- pocztą elektroniczną
- ustnie

3. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji Przedszkola przekazywane są, po uprzednim zerejestrowaniu, do wnoszącego ze wskazaniem właściwego adresata.

4. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrywania.

5. Skargi/ wnioski nie zaopatrzone tytułem „skarga”: Informacje zawarte w skardze/ wniosku Dyrektor może wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego lub „wniosek” klasyfikuje się jako interwencję, o czym powiadamia się wnoszącego.

6. Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr skarg i wniosków. Rejestracja następuje poprzez wpisanie na obwolucie skargi/ wniosku numeru obowiązującego w dokumentacji skargi/ wniosku składającego się z :
- symbolu komórki organizacyjnej
- inicjałów osoby wyznaczonej do ich rozpatrywania
- symbolu klasyfikacyjnego rzeczowego wykazu akt
- kolejnego numeru z rejestru
Ponadto wpisuje termin ich załatwienia.

7. Kontrolę nad realizacją rozpatrywania skarg i wniosków sprawuje Dyrektor Przedszkola

Rozdział 2
Rozpatrywanie skarg i wniosków.

1.Z wyjaśnienia skargi/ wniosku należy sporządzić dokumentację zawierającą:
- oryginał skargi/ wniosku,
- notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/ wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego
- materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/ wniosku (oświadczenia, opinie, kserokopie dokumentów, wyciągi)
- odpowiedź do wnoszącego, informującą o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,
- pismo do organu prowadzącego, jeśli wymaga tego sprawa.

2. Odpowiedź na skargę/ wniosek winna zawierać:
- oznaczenie organu, od którego pochodzi,
- wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/ wniosków zawartych w skardze/ wniosku.
-faktyczne i prawne ( z podaniem podstawy prawnej) uzasadnienie, jeżeli skarga/ wniosek została załatwiona odmownie,
- imię i nazwisko, podpis i stanowisko osoby upoważnionej do załatwienia skargi.

3. Projekt odpowiedzi na skargę/ wniosek osoba rozpatrująca sprawę, po uprzednim parafowaniu jej, przekazuje do podpisu Dyrektorowi.

4. Pełną dokumentację po zakończeniu sprawy, nie później niż 7 dni po otrzymaniu potwierdzenia odbioru odpowiedzi na skargę/ wniosek przekazuje się Dyrektorowi, potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem w rejestrze skarg i wniosków. Na obwolucie skargi/ wniosku, na której zamieszcza się spis dokumentów zgromadzonych w trakcie załatwiania skargi/ wniosku, powinien znajdować się również podpis dyrektora przedszkola.

5. W przypadku wydania nauczycielowi/ pracownikowi zaleceń przez osobę rozpatrującą skargę/ wniosek należy kopię tego pisma dołączyć do dokumentacji wymienionej w ust. 4. Kontrolę z wykonania wydanych zaleceń przeprowadza osoba wydająca je.

6. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/ wniosku odpowiadają osoby, na które dekretowano wniosek/ skargę.

Rozdział III

1. Termin rozpatrzenia skargi/ wniosku wynosi, z zastrzeżeniem ust. 2, do miesiąca od dnia wpływu.

2. Ustala się następujące terminy rozpatrywania skarg i wniosków.
- do 2 miesięcy, gdy skarga lub wniosek jest szczególnie skomplikowana,
- do 7 dni należy:
a) zwrócić skargę/ wniosek wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/ wniosek została skierowana do niewłaściwego organu,
b) przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/ wniosku z podaniem powodu przesunięcia, jeżeli nie ma możliwości ich załatwienia w określonym terminie,
c) zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/ wniosku
d) udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/ wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.
Przedszkolowo.pl logo