Regulamin Przedszkola

Regulamin Przedszkola Samorządowego w Miliczu

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Milicz.
 2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Dolnośląski Kurator Oświaty.
 3. Na terenie przedszkola współpracują ze sobą w sprawach wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi: Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, pracownicy przedszkola.
 4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat.
 5. Rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny odbywa się zgodnie z wytycznymi MEN.
 6. Przedszkole jest czynne w godz. 6.30-16.00.
 7. Dzieci do przedszkola przyprowadza się w godz. od 6.30 do 8.15. Rodzice są zobowiązani do wcześniejszego informowania nauczycieli o pózniejszym przyjściu dziecka do przedszkola.
 8. W godzinach 8.00-13.00 realizowana jest Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
 9. Dzieci odbiera się w godzinach wskazanych w umowie zawartej przez przedszkole i rodzica.
 10. Rodzice są zobowiązani regulować odpłatność za przedszkole do 10 dnia każdego miesiąca.
 11. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 12. Dzieci odbierają rodzice (opiekunowie) lub osoby pełnoletnie wskazane przez rodziców w pisemnym upoważnieniu podpisanym przez rodziców bądz opiekuna prawnego dziecka.
 13. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe.
 14. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom leków.
 15. Prawa i obowiązki pracowników przedszkola szczegółowo określa Statut Przedszkola i Regulamin Pracy obowiązujący w przedszkolu.


Wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców i opiekunów obowiązuje takt i kultura we wzajemnych kontaktach. Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

Przedszkolowo.pl logo